Българска фондова борса и сравнение на дейността й с европейски фондови борси


Българска фондова борса – София АД е лицензирана от Държавната комисия по ценни книжа за извършване на дейност като фондова борса на 09.10.1997г. и към настоящия момент е единствената действаща фондова борса в страната....
 

Фондовата борса в системата на финансовия пазар - концепции за обхвата на финансовия пазар. Видове пазари на ценни книжа.


Борсите с основание се наричат пазари, т.е места, където се извършва покупко-продажба на определени стоки стоки или активи. Борсовата търговия обаче не е обикновена покупко-продажба и има свои специфични черти, които я отличават от останалите форми...
 

Опционни сделки


Опционни борсови сделки - същност и характеристики, видове и технология на сключване...
 

Характеристика на приликите и разликите между аукцион и търговско тържище


В богатството от методи и форми за организиране и осъществяване на международен бизнес в процеса на развитието на пазарната икономика съществено място заемат не само борсите, но и други видове организирани пазари...
 

Характеристика на борсовите поръчки


Борсова поръчка е вид нареждане от клиента до избрания от него брокер за осъществяване на покупка/продажба на определени стоки (ценни книжа) при конкретни условия. Купувачите на деривати са в правото си да дават на брокерите поръчки, които последните...
 

Тенденции в развитието на пазара на слънчоглед


Слънчогледът произхожда от степта на Северна Америка, където и сега се срещат диви форми. В Европа растението е пренесено през 1510 г. и засято в ботаническата градина на Мадрид. В началото се е отглеждал като декоративно растение и за семки...
 

Сравнителен анализ на международния и български борсов пазар на пшеница


В последно време се наблюдава интензивно обсъждане на възможността за структурни промени в развитие на пазар на световните цени на зърнените култури. Комбинацията от очаквано непрекъснатия растеж на населението и доходите в развиващите се...
 

Аукционът като организиран пазар


Аукционът почива върху механизма на ценовата конкуренция и представлява състезателен способ за сключване на сделки за покупко-продажба на налични стоки, притежаващи специфични индивидуални характеристики...
 

Организация и функциониране на европейски енергийни борси


Енергийните борси са средство за търговия не само на електрическа енергия, но и на деривати...
 

Фючърсна търговия с царевица


Доклад по борси и борсови операции в СА "Д.А.Ценов"...